Barika

Wybierz styl wina

CZERWONEDELIKATNE

CZERWONE
DELIKATNE

Sto­sun­ko­wo lek­kie, po­sia­da­ją moc­ny, owo­co­wy po­smak i nie­wie­le garb­ni­ków
CZERWONEPRZYJEMNE

CZERWONE
PRZYJEMNE

Śred­nio moc­ne, po­sia­da­ją sub­tel­ny, owo­co­wy po­smak
CZERWONEZ CHARAKTEREM

CZERWONE
Z CHARAKTEREM

Moc­ny, peł­ny smak o wy­raź­nie owo­co­wym po­sma­ku, z moc­ną nu­tą przy­praw
CZERWONEPOTĘŻNE

CZERWONE
POTĘŻNE

Peł­ny smak i du­ża za­war­tość garb­ni­ków
BIAŁERZEŚKIE

BIAŁE
RZEŚKIE

Lek­kie i kwa­sko­wa­te, nie ma­ją sło­dy­czy ani dę­bo­we­go cha­rak­te­ru
BIAŁEAROMATYCZNE

BIAŁE
AROMATYCZNE

In­ten­syw­ny aro­mat i smak, dzię­ki od­po­wied­nio do­bra­nym wi­no­gro­nom
BIAŁEMINERALNE

BIAŁE
MINERALNE

Wy­traw­ne, o peł­nym sma­ku i sil­nym ziem­nym cha­rak­te­rze
BIAŁEDĘBOWE

BIAŁE
DĘBOWE

Dość wy­traw­ne, peł­ny smak i wy­raź­nie za­zna­czo­na nuta dę­bu
RÓŻOWERUMIANE

RÓŻOWE
RUMIANE

Lek­ko słod­kie do słod­kich, za­zwy­czaj ła­god­ne i owo­co­we
RÓŻOWEWYTRAWNE

RÓŻOWE
WYTRAWNE

W peł­ni wy­traw­ne lub z nie­znacz­ną sło­dy­czą, dość de­li­kat­na struk­tu­ra, rześ­ka kwa­so­wość
MUSUJĄCEOWOCOWE

MUSUJĄCE
OWOCOWE

Owo­co­we i świe­że, mniej cięż­kie niż zło­żo­ne wina mu­su­ją­ce, aro­ma­ty mniej roz­bu­do­wa­ne
MUSUJĄCEZŁOŻONE

MUSUJĄCE
ZŁOŻONE

Zie­mi­ste aro­ma­ty, bo­ga­ty za­pach roz­wi­nię­ty pod­czas dłu­gie­go sta­rze­nia

 

Dobierz wino do okazji

CODZIENNIE

CODZIENNIE

Dzień jak co dzień
TELEWIZJA

TELEWIZJA

Dzie­dzi­na te­le­ko­mu­ni­ka­cji prze­ka­zu­ją­ca ru­cho­my obraz oraz dźwięk na od­le­głość
IMPREZA

IMPREZA

Ba­lan­ga, par­ty, bal, bib­ka, do­mów­ka, hu­lan­ka, po­pi­ja­wa
SMUTEK

SMUTEK

Ne­ga­tyw­ny stan emo­cjo­nal­ny, cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się po­czu­ciem krzyw­dy i cier­pie­nia
RANDKA

RANDKA

Spo­tka­nie dwóch osób ma­ją­ce na ce­lu na­wią­za­nie lub roz­wi­nię­cie zna­jo­mo­ści
OBIAD

OBIAD

Głów­ny i za­ra­zem naj­ob­fit­szy po­si­łek w cią­gu dnia
WESELE

WESELE

Zwy­cza­je to­wa­rzy­szą­ce za­wie­ra­niu mał­żeń­stwa za­le­żą od krę­gu kul­tu­ro­we­go
RADOŚĆ

RADOŚĆ

Stan emo­cjo­nal­ny, który wy­ra­ża w świa­do­moś­ci uczucie całko­wi­te­go speł­nie­nia.
PREZENT

PREZENT

Upo­mi­nek, po­da­ru­nek, nie­spo­dzian­ka, so­uve­nir
GRILL

GRILL

Ro­zróż­nia się gril­le wę­glo­we, ga­zo­we i elek­trycz­ne
BŁOGOSTAN

BŁOGOSTAN

Bez­tros­ka, bło­gość, idyl­la, roz­kosz, roz­ma­rze­nie, sie­lan­ka
BEZ OKAZJI

BEZ OKAZJI

Do wypicia bez specjalnej celebracji

 

INNE ALKOHOLE

SAKE

SAKE

Sake (jap. 日本酒) to japoński napój alkoholowy, produkowany ze sfermentowanego ryżu.
CYDRY

CYDRY

Cydr, inaczej jabłecznik, to napój alkoholowy, przefermentowany sok z dojrzałych jabłek, niedoprawiany cukrem, o wyglądzie od mętnego po klarowny.
(0)