Barika

Wybierz styl wina

CZERWONEDELIKATNE

CZERWONE
DELIKATNE

Sto­sun­ko­wo lek­kie, po­sia­da­ją moc­ny, owo­co­wy po­smak i nie­wie­le garb­ni­ków
CZERWONEPRZYJEMNE

CZERWONE
PRZYJEMNE

Śred­nio moc­ne, po­sia­da­ją sub­tel­ny, owo­co­wy po­smak
CZERWONEZ CHARAKTEREM

CZERWONE
Z CHARAKTEREM

Moc­ny, peł­ny smak o wy­raź­nie owo­co­wym po­sma­ku, z moc­ną nu­tą przy­praw
CZERWONEPOTĘŻNE

CZERWONE
POTĘŻNE

Peł­ny smak i du­ża za­war­tość garb­ni­ków
BIAŁERZEŚKIE

BIAŁE
RZEŚKIE

Lek­kie i kwa­sko­wa­te, nie ma­ją sło­dy­czy ani dę­bo­we­go cha­rak­te­ru
BIAŁEAROMATYCZNE

BIAŁE
AROMATYCZNE

In­ten­syw­ny aro­mat i smak, dzię­ki od­po­wied­nio do­bra­nym wi­no­gro­nom
BIAŁEMINERALNE

BIAŁE
MINERALNE

Wy­traw­ne, o peł­nym sma­ku i sil­nym ziem­nym cha­rak­te­rze
BIAŁEDĘBOWE

BIAŁE
DĘBOWE

Dość wy­traw­ne, peł­ny smak i wy­raź­nie za­zna­czo­na nuta dę­bu
RÓŻOWERUMIANE

RÓŻOWE
RUMIANE

Lek­ko słod­kie do słod­kich, za­zwy­czaj ła­god­ne i owo­co­we
RÓŻOWEWYTRAWNE

RÓŻOWE
WYTRAWNE

W peł­ni wy­traw­ne lub z nie­znacz­ną sło­dy­czą, dość de­li­kat­na struk­tu­ra, rześ­ka kwa­so­wość
MUSUJĄCEOWOCOWE

MUSUJĄCE
OWOCOWE

Owo­co­we i świe­że, mniej cięż­kie niż zło­żo­ne wina mu­su­ją­ce, aro­ma­ty mniej roz­bu­do­wa­ne
MUSUJĄCEZŁOŻONE

MUSUJĄCE
ZŁOŻONE

Zie­mi­ste aro­ma­ty, bo­ga­ty za­pach roz­wi­nię­ty pod­czas dłu­gie­go sta­rze­nia

 

Dobierz wino do okazji

CODZIENNIE

CODZIENNIE

Dzień jak co dzień
TELEWIZJA

TELEWIZJA

Dzie­dzi­na te­le­ko­mu­ni­ka­cji prze­ka­zu­ją­ca ru­cho­my obraz oraz dźwięk na od­le­głość
IMPREZA

IMPREZA

Ba­lan­ga, par­ty, bal, bib­ka, do­mów­ka, hu­lan­ka, po­pi­ja­wa
SMUTEK

SMUTEK

Ne­ga­tyw­ny stan emo­cjo­nal­ny, cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się po­czu­ciem krzyw­dy i cier­pie­nia
RANDKA

RANDKA

Spo­tka­nie dwóch osób ma­ją­ce na ce­lu na­wią­za­nie lub roz­wi­nię­cie zna­jo­mo­ści
OBIAD

OBIAD

Głów­ny i za­ra­zem naj­ob­fit­szy po­si­łek w cią­gu dnia
WESELE

WESELE

Zwy­cza­je to­wa­rzy­szą­ce za­wie­ra­niu mał­żeń­stwa za­le­żą od krę­gu kul­tu­ro­we­go
RADOŚĆ

RADOŚĆ

Stan emo­cjo­nal­ny, który wy­ra­ża w świa­do­moś­ci uczucie całko­wi­te­go speł­nie­nia.
PREZENT

PREZENT

Upo­mi­nek, po­da­ru­nek, nie­spo­dzian­ka, so­uve­nir
GRILL

GRILL

Ro­zróż­nia się gril­le wę­glo­we, ga­zo­we i elek­trycz­ne
BŁOGOSTAN

BŁOGOSTAN

Bez­tros­ka, bło­gość, idyl­la, roz­kosz, roz­ma­rze­nie, sie­lan­ka
BEZ OKAZJI

BEZ OKAZJI

Do wypicia bez specjalnej celebracji

 

(0)