18?

Czy masz ukończone 18 lat?

TAK     NIE
Barika

Wybierz styl wina

DELIKATNE

DELIKATNE
Sto­sun­ko­wo lek­kie, po­sia­da­ją moc­ny, owo­co­wy po­smak i nie­wie­le garb­ni­ków

PRZYJEMNE

PRZYJEMNE
Śred­nio moc­ne, po­sia­da­ją sub­tel­ny, owo­co­wy po­smak

Z CHARAKT.

Z CHARAKT.
Moc­ny, peł­ny smak o wy­raź­nie owo­co­wym po­sma­ku, z moc­ną nu­tą przy­praw

POTĘŻNE

POTĘŻNE
Peł­ny smak i du­ża za­war­tość garb­ni­ków

RZEŚKIE

RZEŚKIE
Lek­kie i kwa­sko­wa­te, nie ma­ją sło­dy­czy ani dę­bo­we­go cha­rak­te­ru

AROMATYCZNE

AROMATYCZNE
In­ten­syw­ny aro­mat i smak, dzię­ki od­po­wied­nio do­bra­nym wi­no­gro­nom

MINERALNE

MINERALNE
Wy­traw­ne, o peł­nym sma­ku i sil­nym ziem­nym cha­rak­te­rze

DĘBOWE

DĘBOWE
Dość wy­traw­ne, peł­ny smak i wy­raź­nie za­zna­czo­na nuta dę­bu

RUMIANE

RUMIANE
Lek­ko słod­kie do słod­kich, za­zwy­czaj ła­god­ne i owo­co­we

WYTRAWNE

WYTRAWNE
W peł­ni wy­traw­ne lub z nie­znacz­ną sło­dy­czą, dość de­li­kat­na struk­tu­ra, rześ­ka kwa­so­wość

OWOCOWE

OWOCOWE
Owo­co­we i świe­że, mniej cięż­kie niż zło­żo­ne wina mu­su­ją­ce, aro­ma­ty mniej roz­bu­do­wa­ne

ZŁOŻONE

ZŁOŻONE
Zie­mi­ste aro­ma­ty, bo­ga­ty za­pach roz­wi­nię­ty pod­czas dłu­gie­go sta­rze­nia

 

Dobierz wino do okazji

CODZIENNIE

CODZIENNIE
Dzień jak co dzień

IMPREZA

IMPREZA
Ba­lan­ga, par­ty, bal, bib­ka, do­mów­ka, hu­lan­ka, po­pi­ja­wa

PIKNIK

PIKNIK
Ma­jów­ka, wy­ciecz­ka, wy­pad

PREZENT

PREZENT
Upo­mi­nek, po­da­ru­nek, nie­spo­dzian­ka, so­uve­nir

OBIAD

OBIAD
Głów­ny i za­ra­zem naj­ob­fit­szy po­si­łek w cią­gu dnia

GRILL

GRILL
Ro­zróż­nia się gril­le wę­glo­we, ga­zo­we i elek­trycz­ne

TELEWIZJA

TELEWIZJA
Dzie­dzi­na te­le­ko­mu­ni­ka­cji prze­ka­zu­ją­ca ru­cho­my obraz oraz dźwięk na od­le­głość

WESELE

WESELE
Zwy­cza­je to­wa­rzy­szą­ce za­wie­ra­niu mał­żeń­stwa za­le­żą od krę­gu kul­tu­ro­we­go

SMUTEK

SMUTEK
Ne­ga­tyw­ny stan emo­cjo­nal­ny, cha­rak­te­ry­zu­ją­cy się po­czu­ciem krzyw­dy i cier­pie­nia

RANDKA

RANDKA
Spo­tka­nie dwóch osób ma­ją­ce na ce­lu na­wią­za­nie lub roz­wi­nię­cie zna­jo­mo­ści

SPOTKANIE

SPOTKANIE
Umó­wio­ne zej­ście się lub zjazd w ce­lu zo­ba­cze­nia się z kimś

BEZ OKAZJI

BEZ OKAZJI
Do wypicia bez specjalnej celebracji
Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.